គន្លឹះ​ខ្លះ​ៗ​អំពី Google ដែល​គេ​មិន​សូវ​បាន​ដឹង

មានគន្លឹះជាច្រើនដែលយើងមិនសូវដឹងអំពី Google តែពេលនេះ យើងសូមលើកយកមកតែមួយ ចំនួនដែលពួកយើងគិតថា យើងចាំបាច់ប្រើតែប៉ុណ្ណោះ។

១. Definitions

វាដូចគ្នាទៅនឹងវចនានុក្រម ដោយគ្រាន់តែយើងវា ពាក្យ define នៅពីមុខពាក្យដែលយើងចង់ ដឹងអត្ថន័យ នៅលើប្រអប់ ស្វែងរក របស់ Google ជាការស្រេច។ ពេលនោះវានឹងបង្ហាញ អត្ថន័យ ឲ្យយើងមើល និង មានជាសំលេងទៀតផង។

២. Page Linking to you

យើងអាចដឹងថាតើ គេហទំព័រ ឬ ប្លុកណាខ្លះដែល Link មករកគេហទំព័ររបស់យើង ដោយគ្រាន់តែ យើងសរសេរ link: នៅពីមុខអាស័យដ្ឋានរបស់យើង។
ឧទាហរណ៍: link:http://itkunkhmer.wordpress.com

៣. ស្វែងរកប្រភេទ ឯកសារ ណាមួយ

យើងអាចធ្វើការស្វែងឯកសារ តាមរយៈ ប្រភេទ ឯកសាររបស់វា ដូចជា .pdf ឬ .ppt ជាដើម។ ដោយយើងគ្រាន់តែវាយ ពាក្យដែលយើងចង់រក និង ប្រភេទរបស់វា ជាការស្រេច។
ឧទាហរណ៍: “Java Game” filetype:pdf

៣. Calculator

វាដូចជាម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដែលយើងអាចធ្វើការគណនាចំនួនបាន ដោយគ្រាន់តែវាយប្រមាណវិធីណាមួយ នៅលើប្រអប់ស្វែងរក ជាការស្រេច។
ឧទាហរណ៍ យើងវាយប្រមាណវិធីនេះ 5*9+(sqrt 10)^3= ពេលនោះវានឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាង ក្រោម៖

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s